Теми курсу

Передмова розпочати роботу
Вступ
§ 1 Географія України як наукова дисципліна та шкільний предмет
розпочати роботу
§ 2 Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження території та населення України розпочати роботу
Розділ I. Основи картографії, геодезії та топографії
Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт
§ 3 Зображення України на картографічних творах минулого та сучасності
розпочати роботу
§ 4 Створення географічних карт. Дистанційне зондування Землі розпочати роботу
Тема 2. Основи картографії
§ 5 Карта та інші геозображення
розпочати роботу
§ 6 Елементи карти: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення, додаткові дані розпочати роботу
§ 7 Картографічні проєкції розпочати роботу
Практична робота 1. Визначення проєкцій за картографічною сіткою (за рисунком паралелей і меридіанів) розпочати роботу
§ 8 Елементи змісту карти розпочати роботу
Практична робота 2. Визначення способів зображення об’єктів на тематичних картах розпочати роботу
Дослідження розпочати роботу
Тема 3. Введення в геодезію та основи топографії
§ 9 Фігура та розміри Землі. Поняття про геодезію
розпочати роботу
§ 10 Топографічна карта і план розпочати роботу
§ 11 Системи координат на топографічних картах. Визначення географічних та прямокутних координат точок на карті розпочати роботу
§ 12 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Кути орієнтування розпочати роботу
§ 13 Схема взаємного положення меридіанів. Залежність між азимутами і дирекційним кутом. Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті розпочати роботу
§ 14 Зображення рельєфу на топографічних картах розпочати роботу
§ 15 Розв’язання задач на карті за допомогою горизонталей розпочати роботу
Практична робота 3. Визначення азимутів і дирекційних кутів, румбів, географічних і прямокутних координат, крутизни схилів, абсолютних та відносних висот точок за топографічною картою розпочати роботу
§ 16 Читання та практичне використання топографічних карт розпочати роботу
Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ І. Основи картографії, геодезії та топографії розпочати роботу
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 17 Політична карта світу, основні етапи її формування та елементи
розпочати роботу
§ 18 Державна територія та географічне положення України розпочати роботу
§ 19 Державні кордони та розміри території України розпочати роботу
Практична робота 4. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах розпочати роботу
Дослідження. Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України та інших країн світу (2—3 на вибір) розпочати роботу
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
§ 20 Формування території України та зміни її кордонів
розпочати роботу
§ 21 Сучасний адміністративно-територіальний устрій України розпочати роботу
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 22 Міжнародна система відліку часу
розпочати роботу
§ 23 Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу та в Україні розпочати роботу
Практична робота 5. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу розпочати роботу
Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ II. Географічний простір України. Тема 1-3 розпочати роботу
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України
§ 24 Тектонічна та геологічна карти України. Геологічне літочислення
розпочати роботу
§ 25 Геолого-геоморфологічні дослідження території України та їх наукове значення розпочати роботу
§ 26 Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу розпочати роботу
§ 27 Дослідження рельєфу України. Вплив рельєфу на діяльність людини. Форми техногенного рельєфу розпочати роботу
§ 28 Мінеральні ресурси України розпочати роботу
Практична робота 6. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України розпочати роботу
§ 29 Географія паливних ресурсів України розпочати роботу
§ 30 Географія рудних і нерудних корисних копалин розпочати роботу
Практична робота 7 (початок). Нанесення на контурну карту основних басейнів, районів та родовищ паливних, рудних і нерудних корисних копалин України розпочати роботу
Дослідження розпочати роботу
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 31 Клімат і кліматичні ресурси
розпочати роботу
§ 32 Повітряні маси, що впливають на територію України розпочати роботу
§ 33 Кліматичні показники на території України розпочати роботу
Практична робота 8. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами розпочати роботу
§ 34 Кліматична карта. Кліматичні ресурси розпочати роботу
Практична робота 9. Визначення відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти розпочати роботу
§ 35 Метеорологічна служба сьогодні. Синоптична карта розпочати роботу
§ 36 Сезонні та несприятливі (стихійні) погодні умови й погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди за даними синоптичної карти та народними прикметами розпочати роботу
§ 37 Вплив погодно-кліматичних умов на діяльність людини розпочати роботу
Дослідження (на вибір) розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України. Тема 1-2 розпочати роботу
Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
§ 38 Води суходолу
розпочати роботу
Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України розпочати роботу
§ 39 Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і водний режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води. Твердий стік розпочати роботу
Практична робота 11. Розв’язування задач на визначення ухилу, падіння та витрат води річки розпочати роботу
§ 40 Озера та лимани розпочати роботу
§ 41 Болота та підземні води. Водні об’єкти антропогенного походження розпочати роботу
§ 42 Водні ресурси України розпочати роботу
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 43 Умови ґрунтоутворення і карта ґрунтів
розпочати роботу
§ 44 Ґрунтові ресурси України розпочати роботу
Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості розпочати роботу
Тема 5. Рослинність
§ 45 Різноманітність рослинності та рослинних угруповань у межах території України
розпочати роботу
Дослідження. Лікарські та отруйні рослини України розпочати роботу
Тема 6. Тваринний світ України
§ 47 Тваринний світ України
розпочати роботу
Дослідження. Акліматизація та реакліматизація тварин в Україні розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України. Тема 3-6 розпочати роботу
Тема 7. Ландшафти України
§ 48 Ландшафт як просторово-цілісна система
розпочати роботу
§ 49 Природні та антропогенні ландшафти, їх різноманітність розпочати роботу
§ 50 Природні зони України: зона мішаних і широколистих лісів розпочати роботу
§ 51 Природні зони України: лісостепова зона розпочати роботу
§ 52 Природні зони України — степова зона розпочати роботу
§ 53 Дослідження, використання, значення та охорона рівнинних ландшафтів України розпочати роботу
Практична робота 12. Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір) розпочати роботу
§ 54 Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона розпочати роботу
§ 55 Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона розпочати роботу
§ 56 Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального використання розпочати роботу
§ 57 Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання розпочати роботу
Дослідження (на вибір) розпочати роботу
Тема 8. Природокористування
§ 58 Природно-ресурсний потенціал та природно-заповідний фонд України
розпочати роботу
§ 59 Стан довкілля в Україні. Екологічна ситуації та життєдіяльність населення розпочати роботу
§ 60 Українське товариство охорони природи, його створення та просвітницька діяльність розпочати роботу
§ 61 Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища розпочати роботу
§ 62 Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля розпочати роботу
Дослідження (на вибір) розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ III. Природні умови і ресурси України. Тема 7-8 розпочати роботу
Розділ IV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України
§ 63 Кількість населення в Україні та світі та її зміни
розпочати роботу
Практична робота 14. Побудова та аналіз графіка зміни кількості населення в Україні та світі за певний період розпочати роботу
§ 64 Статево-віковий склад населення України та світу. Статево-вікова піраміда як графічна характеристика статево-вікового складу населення. Тривалість життя населення в Україні та світі розпочати роботу
Практична робота 15. Аналіз та порівняння статево-вікових пірамід України та окремих країн світу (на вибір) розпочати роботу
§ 65 Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Міграційна політика розпочати роботу
Тема 2. Розселення людей
§ 66 Розселення населення
розпочати роботу
§ 67 Міське та сільське населення розпочати роботу
§ 68 Урбанізація. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста розпочати роботу
Практична робота 16. Нанесення на контурну карту великих міст України та «світових міст» розпочати роботу
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 69 Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності
розпочати роботу
§ 70 Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення розпочати роботу
§ 71 Українська діаспора. Історія її формування та географія. Зв’язки з українцями зарубіжжя розпочати роботу
§ 72 Матеріальна та духовна культура українського народу розпочати роботу
Тема 4. Релігійний склад населення України та світу
§ 73 Види віровчень. Релігія як явище культури. Географія релігій як наукова дисципліна. Світові та національні релігії
розпочати роботу
§ 74 Релігія та суспільство розпочати роботу
§ 75 Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Вплив релігій на становлення та розвиток національної культури України та окремих країн світу розпочати роботу
§ 76 Релігійний туризм в Україні та світі розпочати роботу
Тема 5. Зайнятість населення
§ 77 Трудові ресурси у світі та Україні. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення
розпочати роботу
§ 78 Сфери економічної діяльності та зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення розпочати роботу
Тематичне оцінювання. Розділ IV. Населення України та світу. Тема 1-5 розпочати роботу
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Дослідження (екскурсії)
розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: