"Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)" підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Алгебра і початки аналізу (профільний рівень). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Автор: Нелін Є. П.

Версія підручника для ознайомлення*

Презентація підручника

Повна версія підручника*

Теми курсу

Розділ 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності § 1. Множини розпочати роботу
§ 2. Функції розпочати роботу
§ 3. Рівняння і нерівності розпочати роботу
§ 4. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь розпочати роботу
§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними розпочати роботу
§ 6. Метод математичної індукції розпочати роботу
§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля розпочати роботу
§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами розпочати роботу
Підсумки розділу 1 розпочати роботу
Розділ 2. Степенева функція § 10. Корінь n-го степеня та його властивості. Функція yxn= та її графік розпочати роботу
§ 11. Ірраціональні рівняння розпочати роботу
§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік розпочати роботу
§ 13. Ірраціональні нерівності розпочати роботу
§ 14. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей із параметрами розпочати роботу
Підсумки розділу 2 розпочати роботу
Розділ 3. Тригонометричні функції § 16. Тригонометричні функції кута і числового аргумента розпочати роботу
§ 17. Властивості тригонометричних функцій розпочати роботу
§ 18. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості розпочати роботу
§ 20. Формули додавання та наслідки з них розпочати роботу
Підсумки розділу 3 розпочати роботу
Розділ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності § 22. Обернені тригонометричні функції розпочати роботу
§ 23. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь розпочати роботу
§ 24. Розв’язування тригонометричних рівнянь розпочати роботу
§ 25. Системи тригонометричних рівнянь. Складніші тригонометричні рівняння та їх системи розпочати роботу
§ 26. Тригонометричні рівняння з параметрами розпочати роботу
§ 27. Розв’язування тригонометричних нерівностей розпочати роботу
Підсумки розділу 4 розпочати роботу
Розділ 5. Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування § 28. Поняття границі функції в точці та неперервності функції розпочати роботу
§ 29. Основні властивості границі функції розпочати роботу
§ 30. Асимптоти графіка функції розпочати роботу
§ 32. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції розпочати роботу
§ 34. Застосування похідної до дослідження функцій розпочати роботу
§ 36. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей розпочати роботу
§ 37. Застосування похідної до розв’язування завдань із параметрами розпочати роботу
Підсумки розділу 5 розпочати роботу
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: