«Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти (Гісем О. В., Мартинюк О. О.)

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковими джерелами

Плани-схеми для самостійної роботи учнів

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою

 

Як працювати з параграфом підручника

1. Повністю прочитайте параграф, щоб скласти загальне уявлення про його зміст.
2. Опрацюйте історичні документи до параграфа. Розгляньте ілюстрації і прочитайте під-писи до них. З’ясуйте значення слів і термінів, які вам незрозумілі. Зверніть особливу увагу на виділені дати, терміни, назви, персоналії.
3. Складіть розгорнутий план до параграфа — він полегшить підготовку до уроку.
4. Спробуйте пов’язати матеріал параграфа з інформацією, яку ви отримали на уроці.
5. Якщо в тексті є посилання на зміст вивчених раніше параграфів, перегляньте їх.
6. Поясніть висновки до параграфа, використовуючи його зміст.
7. Якщо після опрацювання параграфа у вас виникають питання або ви не згодні з наведе-ним тлумаченням деяких понять, оцінкою подій тощо, зверніться до додаткової літера-тури.
8. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал параграфа, спробуйте викласти його зміст, не користуючись підручником. Можна переказувати параграф, спершу спи-раючись на складений план, а потім без нього.
9. Підготуйте відповіді на запитання до параграфа та виконайте завдання.

Як скласти план

1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.
2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.
3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть її.
4. Дайте назви частинам тексту.
5. Перш ніж записати план у зошит, перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

Як працювати з історичним документом

1. З’ясуйте походження документа.
1) Хто його автор (авторка)?
2) За яких історичних обставин з’явився документ?
3) Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником (сучасницею), оцінка події дослідником (дослідницею), законодавчий акт тощо)?
2. З’ясуйте, які завдання до документа вам слід виконати і що для цього потрібно (якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, при-гадайте, що вам уже відомо про це).
3. Прочитайте текст документа, з’ясуйте значення понять і термінів, що містяться в ньому.
4. Спробуйте виконати завдання до документа. Якщо ви не можете цього зробити, уважно й повільно прочитайте текст ще раз, звертаючи увагу на зміст окремих речень.
5. Визначте, яким є ваше ставлення до змісту документа й чому.

Як працювати з ілюстрацією (візуальним джерелом інформації)

1. Прочитайте підпис до ілюстрації. У разі, якщо він містить підпис автора/авторки, діз-найтеся про нього/неї за додатковими джерелами.
2. Пригадайте, що вам уже відомо про події, зображені на ілюстрації.
3. Опишіть зображене на візуальному джерелі інформації, використовуючи відповідну те-рмінологію (зліва, справа, зверху, знизу, на передньому плані, на задньому плані тощо).
4. Які нові знання порівняно з наявними ви можете отримати за ілюстрацією?
5. Які почуття викликає у вас зображене й чому?
6. У разі наявності завдань до ілюстрації виконайте їх.

Як скласти історичний портрет

1. Складіть перелік визначальних, на вашу думку, рис зовнішності, характеру і вдачі пер-сонажа.
2. Охарактеризуйте публічну (політичну, громадську культуру тощо) діяльність цієї особи.
3. Наведіть думки про неї сучасників, нащадків і дослідників.
4. Сформулюйте обґрунтовану власну оцінку діяльності особи та її результатів.

Як підготувати повідомлення та презентацію до нього

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого ви готуєте повідомлення.
2. Доберіть необхідні джерела інформації.
3. Опрацюйте джерела й складіть план повідомлення, орієнтовно визначивши місце слай-дів презентації в ньому.
4. За планом напишіть текст повідомлення, слайди презентації і тези для виступу перед аудиторією.
5. Презентація має містити до десяти слайдів, а ілюстративний матеріал обов’язково су-проводжуйте підписами.
6. Під час виступу з повідомленням намагайтеся говорити правильно, чітко й виразно.

Як працювати на практичному занятті

1. Ознайомтеся з темою практичного заняття.
2. З’ясуйте мету заняття й засоби за допомогою яких її планується досягти.
3. Виконайте завдання для підготовки до заняття.
4. Повторіть матеріал, який рекомендовано повторити до заняття.
5. На занятті уважно працюйте над завданнями індивідуально або в групах, аналізуйте ма-теріали до заняття, підготовлені вчителем та однокласниками.
6. Завершуючи роботу на занятті, з’ясуйте, якою мірою реалізовано мету заняття і як воно сприяло розвитку ваших навчальних компетентностей.

Як працювати в парі

1. Оберіть партнера та за необхідності познайомтеся з ним.
2. З’ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьте-ся в парі або скористайтеся допомогою вчителя.
3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.
4. Обговоріть із партнером свої думки щодо виконання завдання. Не перебивайте один одного. Не намагайтеся нав’язати точку зору партнеру. Якщо ви не розумієте його дум-ку, попросіть її аргументувати або розтлумачити.
5. За результатами обговорення один із членів пари презентує спільне рішення аудиторії.

Як працювати в малій групі

1. Сформуйте групу, познайомтеся та розподіліть повноваження. Обов’язково виберіть то-го, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.
2. Ознайомтеся із завданням, яке вам необхідно виконати.
3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про дотримання толерантності до думок інших і взаємну відповідальність за роботу групи.
4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зо-ру обов’язково проінформуйте про них.

Плани-схеми для самостійної роботи учнів
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: