Lektion 5. Stunde 33, Übung 1

Тест

 • Час: 00:00/00:30:00
 • Питання: 0/4
 1. Welche Wortteile passen zusammen? Verbinde und fülle die Tabelle aus. 

  (Кількість балів 5.00)

   • 1

    das Naturschutz- 

   • 2

    der National- 

   • 3

    das Welt- 

   • 4

    die Pflanzen- 

   • 5

    der Nadel- 

   • A

    -gebiet 

   • B

    -naturerbe 

   • C

    -art 

   • D

    -park 

   • E

    -wald 

  A B C D E
  1
  2
  3
  4
  5
 2. Welche Wortteile passen zusammen? Verbinde und fülle die Tabelle aus. 

  (Кількість балів 5.00)

   • 1

    der Braun- 

   • 2

    die Tier- 

   • 3

    der Buchen- 

   • 4

    die Steppen- 

   • 5

    der Meeres- 

   • A

    -wald 

   • B

    -spiegel 

   • C

    -art 

   • D

    -bär 

   • E

    -zone 

  A B C D E
  1
  2
  3
  4
  5
 3. Welche Wortteile passen zusammen? Verbinde und fülle die Tabelle aus. 

  (Кількість балів 5.00)

   • 1

    das Rehabilitations- 

   • 2

    das Natur- 

   • 3

    das Biosphären- 

   • 4

    das Denk- 

   • 5

    der Fels- 

   • A

    -mal 

   • B

    -grat 

   • C

    -zentrum 

   • D

    -reservat 

   • E

    -denkmal 

  A B C D E
  1
  2
  3
  4
  5
 4. Welche Wortteile passen zusammen? Verbinde und fülle die Tabelle aus. 

  (Кількість балів 5.00)

   • 1

    einzig- 

   • 2

    zahl- 

   • 3

    sehens- 

   • 4

    groß- 

   • 5

    ins- 

   • A

    -gesamt 

   • B

    -wert 

   • C

    -räumig 

   • D

    -reich 

   • E

    -artig 

  A B C D E
  1
  2
  3
  4
  5
Час вичерпано
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: