Історія України. 7-9 клас

Із Гадяцького трактату, укладеного гетьманом І. Виговським із Річчю Посполитою (1658 р.)

Із Гадяцького трактату, укладеного гетьманом І. Виговським із Річчю Посполитою (1658 р.)


Комісія поміж станами Корони Польської та великого князівства Литовського з одного і вельможним гетьманом та військом Запорозьким з другого боку. <…> в обозі під Гадячим, дня 6/16 вересня, року Божого 1658, Бог дав, щасливо і вічнотривало закінчена. <…>
...У той спосіб постановили ми вічний, який ніколи не можна розірвати, мир.
1. Релігія грецька старожитна, та і така, із якою стародавня Русь приєдналася до корони Польської, аби залишалася при своїх прерогативах в усіх містах, містечках, селах, як у Короні польській, так і у Великому князівстві Литовському, також на сеймах, у військах, трибуналах, не лише в церквах, а й у публічних процесах. <…>
Також релігії грецькій дається сила вільно засновувати церкви, чернецтва, нові монастирі, так само поновлювати та відбудовувати старі. <…>
Київський митрополит <…> із чотирма владиками: луцьким, львівським, перемишлянським, холмським і п’ятим із Великого князівства Литовського <…> мають засідати в сенаті з такою прерогативою і вільно голосувати, як у сенаті засідають ясновелебні їхні милості римського сповідання. <…>
Академію Київську дозволяє його королівська милість. <…>
Його королівська милість <…> дозволяють також другу академію там, де побачать їй принагідне місце, яка буде заживати таких прав і вольностей, як і академія Київська...
Гімназії, колегії, школи і друкарні, скільки їх буде потрібно, буде вільно відкривати без утруднень і вільні науки відправляти, і книги друкувати всякі...
А оскільки вельможний гетьман із Запорозьким військом <…> повертається, тож його королівська милість надає вічну амністію...
2. ...Уся Річ Посполита народів польського і Великого князівства Литовського, і Руського та провінцій, що до них належать, відновлюється в повноті так, як було перед війною. <…>
А коли буде необхідність війни зі сторонніми панами на зміну кордонів... вище названі народи мають ставати добре, по-дружньому як одне ціле однієї і нероздільної Речі Посполитої. <…>
Війська Запорозького має бути число шістдесят тисяч, або як вельможний гетьман подасть на реєстрі. Затяжного війська — десять тисяч, яке також, як і Запорозьке, має залишатися під владою того-таки гетьмана, і з податків, ухвалених на сеймі, у воєводствах Київському, Брацлавському та Чернігівському та інших має йти кошт від Речі Посполитої на те військо. <…>
Війську стверджуються всілякі вольності привілеями найясніших королів польських надані, утримуючи їх при стародавніх вольностях та інших звичаях, і їх не тільки ні в чому не ображатимуть, але всіляку загалом підтверджують повагу... Жодних податків із козацьких хуторів, сіл, містечок і домів не братимуть, <…> але як люди рицарські мають бути вони вільні від усіляких найбільших і найменших утяжень, також від <…> мит по цілій Короні і Великому князівству Литовському. <…> При тому всілякі напої, лови, польові та річкові, та інші козацькі пожитки вільно мають лишатися при козаках, згідно зі старими звичаями.
...Жодних військ польських та литовських або чужоземних ніхто не буде впроваджувати у воєводства Київське, Брацлавське, Чернігівське. <…>
Для ліпшого підтвердження цих пактів і певності, гетьман руських військ до кінця свого життя гетьманом руським і першим сенатором у воєводствах Київському, Брацлавському та Чернігівському залишатиметься, а після його смерті має відбутися вільне обрання гетьмана, тобто оберуть чотирьох електів статусом воєводств Київського, Брацлавського та Чернігівського, із яких одного король, його милість, вибере.
Монетний двір для карбування всіляких грошей у Києві або будь-де, як належить і буде зручно, має бути засновано... <…>
Добра рухомі й нерухомі, королівщини, також і суми грошей обивателів Руської землі, <…> зараз до вітчизни повертаються, конфісковані, мають бути повернені. <…>
Ніяких послів від сторонніх держав не приймати, а коли такі трапляться, їх до його королівської милості мають відсилати. <…>
А для ліпшої певності, оскільки гетьман із Запорозьким військом і відірвані воєводства відкидають усі інші протекції сторонніх народів, а добровільно, як вільні до вільних, рівні до рівних і шляхетні до шляхетних повертаються, для певнішого дотримання цього теперішнього постановлення дозволяють тому народові руському його королівська милість та Річ Посполита мати осібних печаткарів, маршалків, підскарбіїв разом із сенаторською достойністю та інші уряди руського народу... <…>
Гетьман військ руських вільний мати резиденцію при його королівській милості. [Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Упорядн. Б. І. Білик, П. В. Дячук, Я. С. Калакура та ін. — К.: ІСДО, 1993.— С. 105—112]

Запитання до документа
1) Складіть історичний портрет гетьмана І. Виговського. Дайте власну оцінку його діяльності.
2) Визначте причини укладення І. Виговським Гадяцького договору.
3) Проаналізуйте основні його умови. Дайте власну оцінку договору.
4) З’ясуйте наслідки Гадяцького договору.
5) Поміркуйте, чому Гадяцький договір, укладений із поляками, не знайшов підтримки в більшої частини українського населення.
 

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: