Українська мова. 4 клас (для шкіл з укр. мовою навчання)

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Додаток до посібника «Українська мова: Зошит для контролю навчальних досягнень. 4 клас»
1
Урок 1. Мова — жива скарбниця народу
1 1
Урок 2. Безперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова
1 1
Урок 3. Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях
1 1
Урок 4. Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок
1 1
Урок 5. Визначення теми висловлювання в текстах-розповідях, текстах-описах, текстах-міркуваннях, формулювання основної думки
1 1
Урок 6. Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях монологічного та діалогічного тексту слів, найважливіших для висловлювання думки. Діалог (5–6 реплік)
1 1
Урок 7. Спостереження за засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті
1
Урок 8. Поділ тексту на частини, складання плану за допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців у тексті
1 1
Урок 9. Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків
1 1
Урок 10. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку
1
Урок 11. Особливості текстів-описів, їх мета. Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів
1 1
Урок 12. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа
1 1
Урок 13. Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення. Навчальний письмовий переказ
1 1
Урок 14. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів. Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень)
1
Урок 15. Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень
1 1
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка (частину інтер’єру класу, навчальну ситуацію на уроці тощо)
1
Урок 17. Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення
1
Урок 18. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення
1 1
Урок 19. Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення
1 1
Урок 20. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речення з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речення з однорідними членами в побудові текстів. Граматичні запитання до однорідних членів речення
1
Урок 21. Контрольна робота за темою «Мова і мовлення. Текст. Речення»
1 1
Урок 22. Слово. Значення слова. Повторення й узагальнення знань учнів про лексичне значення слова, морфемну будову слова
1 1
Урок 23. Будова слова. Розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів. Складання і записування запитань на задану тему
1 1
Урок 24. Спостереження за словами, що відповідають на запитання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?. Спостереження за службовими словами, до яких не можна поставити запитання
1 1
Урок 25. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування запитань на задану тему та відповідей на запитання, поставлені однокласником (учителем)
1
Урок 26. Контрольна робота. Списування
1 1
Урок 27. Іменник. Повторення вивченого про іменник. Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо)
1 1
Урок 28. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Уживання іменників у прямому і переносному значеннях
1
Урок 29. Рід іменників. Змінювання іменників за числами. Спостереження за точним і влучним уживанням тих слів з ряду синонімів, які найбільше відповідають змісту
1
Урок 30. Відмінювання іменників за числами і відмінками. Формування вмінь ставити іменники в початкову форму
1
Урок 31. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями
1 1
Урок 32. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини
1
Урок 33. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині
1
Урок 34. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ
1
Урок 35. Закінчення іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на -ж, -ч, -ш. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини
1
Урок 36. Контрольна робота. Диктант
1
Урок 37. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячий
1 1
Урок 38. Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -єю в іменниках на -ія закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячий закінчення -єм в іменниках з основою на -й
1
Урок 39. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр
1
Урок 40. Спостереження та правопис закінчень іменників чоловічого роду — назв істот у давальному і місцевому відмінках однини
1
Урок 41. Правопис закінчень іменників у множині. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по
1
Урок 42. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: виявлення відсутніх абзаців, переставляння частин тексту, вилучення речень, які не відповідають темі, додавання кінцівки (заключного речення), заміна недоречно повторюваних слів
1
Урок 43. Вживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині
1 1
Урок 44. Контрольна робота за темою «Іменник»
1 1
Урок 45. Повторення вивченого про прикметник як частину мови
1
Урок 46. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях
1
Урок 47. Вживання прикметників у художніх і наукових текстах
1 1
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Аудіювання
1 1
Урок 49. Вправи на використання прикметників у мовленні
1
Урок 50. Визначення роду і числа прикметників за іменниками
1
Урок 51. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами
1
Урок 52. Відмінювання прикметників
1
Урок 53. Визначення відмінків прикметників у реченні
1 1
Урок 54. Закріплення вмінь уживати в мовленні прикметники в різних відмінкових формах
1 1
Урок 55. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
1
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний та вибірковий переказ за колективно і самостійно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали та з дотриманням тричастинної структури висловлювання
1
Урок 57. Вживання знака м’якшення перед закінченнями прикметників
1 1
Урок 58. Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів
1
Урок 59. Контрольна робота. Диктант
1
Урок 60. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду
1
Урок 61. Відмінювання прикметників у множині
1
Урок 62. Вживання різних відмінкових форм прикметників у множині
1
Урок 63. Закріплення вмінь уживати різні відмінкові форми прикметників у множині
1 1
Урок 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку
1
Урок 65. Загальне уявлення про числівник як частину мови
1 1
Урок 66. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні
1 1
Урок 67. Практичне засвоєння вимови, написання та відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000). Запитання до кількісних і порядкових числівників
1 1
Урок 68. Словесні формули на означення показників часу протягом доби
1 1
Урок 69. Контрольна робота. Списування
1 1
Урок 70. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.
1
Урок 71. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті
1 1
Урок 72. Особові займенники. Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль
1
Урок 73. Відмінювання особових займенників
1 1
Урок 74. Вживання займенників з прийменниками. Побудова словосполучень і речень із займенниками в різних формах
1
Урок 75. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів
1 1
Урок 76. Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне складання письмового висловлювання типу розповіді на добре знайомі учням теми
1
Урок 77. Контрольна робота за темою «Числівник. Займенник»
1 1
Урок 78. Повторення вивченого про дієслово (запитання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками). Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів
1 1
Урок 79. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значенні. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп
1
Урок 80. Особливості речень з однорідними присудками. Розділові знаки при однорідних членах речення
1
Урок 81. Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру
1 1
Урок 82. Урок розвитку мовлення. Усний твір
1 1
Урок 83. Неозначена форма дієслова
1 1
Урок 84. Контрольна робота. Диктант
1
Урок 85. Змінювання дієслів за часами
1 1
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис «Весна прийшла» на основі власних спостережень за планом і словником
1 1
Урок 87. Змінювання дієслів за числами
1
Урок 88. Дієслова теперішнього часу
1 1
Урок 89. Дієслова майбутнього часу
1
Урок 90. Правопис особових закінчень дієслів
1 1
Урок 91. Побудова речень з дієсловами різних особових форм теперішнього і майбутнього часу. Правопис особових закінчень дієслів
1 1
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання листа другові (подрузі) за вправою 305 (с. 156)
1
Урок 93. Дієслова минулого часу
1 1
Урок 94. Дієслова на -ся (-сь)
1 1
Урок 95. Повторення вивченого про дієслово
1 1
Урок 96. Прислівник як частина мови
1 1
Урок 97. Роль прислівників-синонімів у мовленні
1
Урок 98. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова порад, інструкцій
1
Урок 99. Контрольна робота. Диктант
1
Урок 100. Роль прислівників-антонімів у мовленні
1 1
Урок 101. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
1
Урок 102. Урок розвитку зв’язного мовлення. Аудіювання
1 1
Урок 103. Спостереження за роллю однорідних членів речення, виражених прислівниками в тексті
1
Урок 104. Спостереження за роллю прислівників у тексті
1 1
Урок 105. Контрольна робота за темою «Дієслово. Прислівник»
1 1
Урок 106. Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне складання письмового висловлювання типу розповіді на добре знайомі учням теми: про прочитаний твір, епізод переглянутого фільму, ситуації із життя класу або сім’ї тощо.
1
Урок 107. Правопис найуживаніших прислівників
1
Урок 108. Вживання прислівників під час побудови текстів
1
Урок 109. Урок контролю навчальних досягнень. Державна підсумкова атестація з української мови
1 1
Календарно-тематичний план з української мови для 4 класу
1
Безкоштовний електронний додаток
1 1
Методичні рекомендації до посібника "Соловейко. 4 клас: робочий зошит з української мови"
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Завантажити архів з матеріалами
Повний пакет матеріалів курсу:
Придбати 15грн.
Оберіть зручну систему оплати:

Додаткові матеріали

Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: