Географія. 11 клас

Оберіть посібник, до якого хочете переглянути матеріали:
 • Географія (рівень стандарту). 11 клас : календарно-тематичний план з урахуванням компетентнісного потенціалу предмета

  Г812044У 

 • Географія. 11 клас: зошит для практичних робіт

   Г530253У

  Автор: О. Г. Стадник

 • Географія 11 клас Зошит для оцінювання результатів навчання

  Автор: В. Ф. Вовк 

  Г949029У

 • География . 11 кл.: Тетрадь для практических работ

  (авт. А. Г. Стадник).
  Г530254Р  

 • Атлас учителя. 11 клас

  Г901694У 

 • Географія. 11 клас : зошит для практичних робіт і досліджень

  автори:
  Світлана Куртей
  Оксана Бродовська 
  Г530318У

 • Географія. 11 кл. : зошит для практичних робіт

  Автори: О. Г. Стадник, Г. Д. Довгань

  Г530351У

Показати всі матеріали
Якщо Ви маєте скретч-карту, введіть код тут:
Розгорнути все Вам доступні: Iншi матеріали:
Календарно-тематичний план з урахуванням компетентнісного потенціалу предмета
1
Тест до практичної роботи 1 «Визначення на топографічній карті географічних (із точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних і магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок, падіння річки»
1
Тест до практичної роботи 2 «Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)»
1
Тест до практичної роботи 3 «Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах»
1
Тест до практичної роботи 4 «Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням добувних, матеріало- і паливомістких виробництв»
1
Тест до практичної роботи 5 «Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»
1
Тест до практичної роботи 6 «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків»
1
Тест до практичної роботи 7 «Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними»
1
Тест до практичної роботи 8 «Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію»
1
Тест до практичної роботи 9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»
1
Тест до практичної роботи 10 «Аналіз секторальної структури економіки України»
1
Атлас учителя. 11 клас
1
Тест к практической работе 1 «Определение на топографической карте географических (с точностью до секунды) и прямоугольных координат отдельных точек, географических и магнитных азимутов, абсолютных и относительных высот точек, падения реки»
1
Тест к практической работе 2 «Чтение схем движения транспорта своего города (областного центра)»
1
Тест к практической работе 3 «Определение по градусной сетке географических координат точек, азимутов, расстояний в градусах и километрах между точками на разных по пространственному охвату картах»
1
Тест к практической работе 4 «Установление по тематическим картам материков и Украины связи между тектоническими структурами, рельефом, минеральными ресурсами и плотностью населения, расположением добывающих, материало- и топливосодержащих производств»
1
Тест к практической работе 5 «Определение средних температур и амплитуды их колебаний за сутки, месяц, год. Анализ розы ветров»
1
Тест к практической работе 6 «Составление и анализ схемы системы течений в Мировом океане; сравнение влияния холодного и теплого океанических течения на климат одного из материков»
1
Тест к практической работе 7 «Расчет показателей рождаемости, смертности, естественного и механического прироста населения страны по статистическим данным»
1
Тест к практической работе 8 «Обозначение на контурной карте (знаками движения) глобальных цепочек добавленной стоимости «добыча алюминиевого сырья — производство глинозема — производство первичного алюминия — потребление алюминия»
1
Тест к практической работе 9 «Анализ картограмм рождаемости, смертности, естественного прироста, плотности населения, урбанизации в Украине»
1
Тест к практической работе 10 «Анализ секторальной структуры экономики Украины»
1
Тематичне оцінювання 1. Вступ. Топографія та картографія
1
Тематичне оцінювання 2. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. Географічна оболонка Землі. Геологічне середовище людства
1
Тематичне оцінювання 3. Атмосфера та системи Землі. Гідросфера та системи Землі. Біосфера та системи Землі
1
Тематичне оцінювання 4. Загальні суспільно-географічні закономірності світу
1
Тематичне оцінювання 5. Суспільна географія України
1
Додаток для завантаження
1
Семестрова контрольна робота 1
2
Семестрова контрольна робота 2
2
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 1 «Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 2 «Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 3 «Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 4 «Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних виробництв»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 5 «Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 6 «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 7 «Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 8 «Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 9 «Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні»
1
Тестові завдання для підготовки до практичної роботи 10 «Аналіз секторальної структури економіки України»
1
Методичний посібник до зошита для практичних робіт «Географія: 11 клас»
1
Розгорнути все Вам доступні: Інші матеріали:
Перед відвідуванням сайту оберіть один з варіантів: